ระบบจัดทำข้อมูลพัฒนางาน66

ฝ่ายบริหาร

กลุ่มสาระการเรียนรู้


ตารางกิจกรรม

พฤศจิกายน 2565

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินPAประจำปี งบประมาณ2566

Download ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ

19 พฤศจิกายน 2565

อบรมเชิงปฏิบัติการ PA

ห้องประชุมแสดขาว
ภาพกิจกรรมการอบรม

18 พฤศจิกายน 2565


สร้างระบบการลงทะเบียนกรรมการ PA

ลงทะเบียนคณะกรรมการ PA โรงเรียนองครักษ์

ภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

ส่งบันทึกข้อตกลง PA และเสนอชื่อกลุ่ม PLC


Downlad ประกาศกรรมการดําเนินการ PLC ปีงบประมาณ 2566

ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565


ส่งข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ปีงบประมาณ 2566

พฤศจิกายน 2565 – มีนาคม 2566


ครูดำเนินการตาม PA และดำเนินการ PLC

ภายในวันที่ 2 ธันวาคม 2565


ส่งหนังสือเชิญ พร้อมประกาศกรรมการ PA และประกาศกลุ่ม PLC ให้กรรมการ ประเมิน PA


ครู UP PA ขึ้นกระดาน/กระดานพร้อมเบื้องต้นนําเสนอให้กรรมการ PA ดู

3-6 ธันวาคม 2565


กรรมการ PA ลงทะเบียน

14 ธันวาคม 2565


ประชุมกรรมการประเมิน PA ทางออนไลน์

กุมภาพันธ์ 2566

การประเมิน PA ครั้งที่ 1/2566 (OnClassroom)

พฤษภาคม 2566 – กันยายน 2566

ครูดำเนินการตาม PA และดำเนินการ PLC

กันยายน 2566ครูสรุปการดำเนินการ PA และ PLC


ประเมินPAครั้งที่ 2/2566 (นำเสนอประเด็นท้าทาย)

ตุลาคม 2566


คัดเลือกเวที แห่ง PLC