สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 67

สังคมศึกษา กลุ่ม 1

นางสาวประภาพรรณ  รุ่งเรือง

ครู คศ.3


นางสาวสมพร  คงมั่น

ครู คศ.3


นายโชคชัย  เจี๊ยะเฮง

ครู คศ.3


นางนุตนรินทร์  ศิริอารุณปัญญา

ครู คศ.3


นางทวีพร  อิศรางกูร ณ อยุธยา

ครู คศ.3


สังคมศึกษา กลุ่ม 2

นางสาวญาโนทัย  คงคาทิพย์

ครู คศ.2


นางณัฐชยา  กิจสุภัคภิรมย์

ครู คศ.1


นางสาวศิริวรรณ์  ดวงจะโปะ

ครู คศ.2


นายชัยวัฒน์  วงกวน

ครู คศ.1


นางสาวศุภรัสมิ์  วิชัยรัตน์

ครู คศ. 1


นายวุฒิชัย โยธานันท์

ครู คศ. 1


ครูผู้ช่วย

นายราชันย์ บุตรดี

ครูผู้ช่วย