วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์ กลุ่ม 1

นางสาวน้ำอ้อย ใจแสน

ครู คศ.4

ชีววิทยา

นางณิชาพัฒน์ โชติธนนันทพงศ์

ครู คศ.3

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

นางสาวทิพวรรณ กุลากุล

ครู คศ.2

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

นางสาวอรรถกานท์​ ทองแดงเจือ

ครู คศ.2

เคมี

คณะกรรมการ

ข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)

วิทยาศาสตร์ กลุ่ม 1 ปีงบประมาณ 2566


นายสมโภช อินทปัญญา

ผู้อำนวยการโรงเรียนองครักษ์

นายวิวัฒน์  อุทัชกุล

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร”

นายสุวรรณ  เจริญยิ่ง

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนวมราชานุสรณ์

วิทยาศาสตร์ กลุ่ม 2

นางสาวพัทธิกา ประสานดี

ครู คศ.2

ฟิสิกส์

นางสาวปัทมาพร จ่าโนนสูง

ครู คศ. 2

ฟิสิกส์

นางสาวนิจธีรา คงห้วยรอบ

ครู คศ.1

ชีววิทยา

นางสาวถนอมขวัญ วิบูลย์ธนสาร

ครู คศ.1

เคมี

คณะกรรมการ

ข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)

วิทยาศาสตร์ กลุ่ม 2 ปีงบประมาณ 2566


นายสมโภช อินทปัญญา

ผู้อำนวยการโรงเรียนองครักษ์

นางสาวบุศราภรณ์  จิตรวัฒนะ

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร”

นางสุภาณี  ขันตี

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์

เทคโนโลยี

นางรัชนี ทัพหิรัญ

ครู คศ.3

คอมพิวเตอร์

นางสาวตุลารัตน์ แสนตอ

ครู คศ.3

คอมพิวเตอร์

นางสาวสุธาทิพย์ พันธ์วัฒนะ

ครู คศ.2

คอมพิวเตอร์

นายนวพัฒน์ เก็มกาแมน

ครู คศ.2

คอมพิวเตอร์

คณะกรรมการ

ข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)

เทคโนโลยี กลุ่ม 1 ปีงบประมาณ 2566


นายสมโภช อินทปัญญา

ผู้อำนวยการโรงเรียนองครักษ์

นางสาวพิรานันท์ ประดู่

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร”

นางอรรคพร  ทับทิมทอง

ข้าราชการบำนาญ

ครูผู้ช่วย

นางสาวสุวัตชา จีนสันเทียะ

ครูผู้ช่วย

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

นางสาววิภาวรรณ กังใจ

ครูผู้ช่วย

เคมี

นายทศพล พูลทรัพย์

ครูผู้ช่วย

ฟิสิกส์

พนักงานราชการ

นางสาวฐิตินันท์ มิตรทวีสุข

พนักงานราชการ

คอมพิวเตอร์

นางสาวกรสุดา สีลาโล้

พนักงานราชการ

คอมพิวเตอร์