วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์ กลุ่ม 1

นางสาวน้ำอ้อย ใจแสน

ครู คศ.4

ชีววิทยา

นางณิชาพัฒน์ โชติธนนันทพงศ์

ครู คศ.3

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

นางสาทิพวรรณ กุลากุล

ครู คศ.2

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

นางสาวอรรถกานท์​ ทองแดงเจือ

ครู คศ.2

เคมี

วิทยาศาสตร์ กลุ่ม 2

นางสาวพัทธิกา ประสานดี

ครู คศ.2

ฟิสิกส์

นางสาวปัทมาพร จ่าโนนสูง

ครู คศ. 2

ฟิสิกส์

นางสาวนิจธีรา คงห้วยรอบ

ครู คศ.1

ชีววิทยา

นางสาวถนอมขวัญ วิบูลย์ธนสาร

ครู คศ.1

เคมี

เทคโนโลยี

นางรัชนี ทัพหิรัญ

ครู คศ.3

คอมพิวเตอร์

นางสาวตุลารัตน์ แสนตอ

ครู คศ.3

คอมพิวเตอร์

นางสาวสุธาทิพย์ พันธ์วัฒนะ

ครู คศ.2

คอมพิวเตอร์

นายนวพัฒน์ เก็มกาแมน

ครู คศ.2

คอมพิวเตอร์

ครูผู้ช่วย

นางสาวสุวัตชา จีนสันเทียะ

ครูผู้ช่วย

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

นางสาววิภาวรรณ กังใจ

ครูผู้ช่วย

เคมี

นายทศพล พูลทรัพย์

ครูผู้ช่วย

ฟิสิกส์

พนักงานราชการ

นางสาวฐิตินันท์ มิตรทวีสุข

พนักงานราชการ

คอมพิวเตอร์

นางสาวกรสุดา สีลาโล้

พนักงานราชการ

คอมพิวเตอร์