ภาษาไทย

ภาษาไทย

นางสาวจารุวี  นวนสำเนียง

ครู คศ.2


นางกัลยา  ทรัพย์ดีมีเจริญ

ครู คศ.3


นางวินิตา สร้อยเพชรประภา

ครู คศ.3


นางสาวศุกัญญา  อินศิริ

ครู คศ.1


นายสุธี  พลชลี

ครู คศ.1


นางสาวอาภาภัทร  จิระโร

ครู คศ.1


นางสาวอภิชญา  สลับตาล

ครู คศ.1


ครูผู้ช่วย

นางสาวรสสุคนธิ์ เจียรสถิตย์

ครูผู้ช่วย


นางสาวอภิชญา ยอดมณี

ครูผู้ช่วย