ฝ่ายบริหาร

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสมโภช อินทปัญญา

ผู้อำนวยการโรงเรียน


รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายทวีป จิระโร

รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

กลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวพิมพ์เพชร เพชรประยูร

รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

กลุ่มบริหารงานแผนและงบประมาณ

นางสาวจิตราพร เนียมจ้อย

รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายเรวัตร งะบุรงค์

รองผู้อำนวยการชำนาญการ

กลุ่มบริหารวิชาการ