การงานอาชีพ

การงานอาชีพ

นางสุกานดา  โชคถนอมจิตต์

ครู คศ.3

การงานอาชีพ

นางสาวมนัสชนก  คำรังษี

ครู คศ. 2

เกษตร

นางสาววรณัน  ยะนินทร

ครู คศ.1

คหกรรม

นายวุฒิพงศ์ เอ็นดู

ครู คศ.1

อุตสาหกรรมศิลป์

นางสาวณัฐวดี  ด้วงฉีด

ครู คศ.1

ธุรกิจ

นายจิรัตน์  ตัณฑ์เจริญรัตน์

ครู คศ. 1

อุตสาหกรรมศิลป์

นายนิธิ  อิ่มเอิบ

ครู คศ. 1

เกษตร