แนะแนว/บรรณารักษ์

แนะแนว/บรรณารักษ์

นางปาณิสรา ศรีทอง

ครู คศ.2

แนะแนว

นางสาวพจนีย์ เครื่องสาย

ครู คศ.2

บรรณารักษ์

ครูผู้ช่วย

นางสาวธนัชพร กองอวน

ครูผู้ช่วย

แนะแนว