ศิลปะ

ศิลปะ

นายชัยรัตน์  ระรวยทรง

ครู คศ.3

นาฏศิลป์

นางสาววิมลรัตน์  คำวัจนัง

ครู คศ.3

ดนตรีไทย

นายอนิรุต  อิศรางกูร  ณ  อยุธยา

ครู คศ.3

ดนตรีสากล

นายตรีเพชร  บำรุงจิตร

ครู คศ.2

ทัศนศิลป์