คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์ กลุ่ม 1

นางวราภา นุรัตน์

ครู คศ.3


นางวันดี  ประจวบมูล

ครู คศ.3


นางญาติมา  เผือกวัฒนะ

ครู คศ.3


นางสาวฤทัยทิพย์  พัดทอง

ครู คศ.3


นางสาวสุรางคนา  ยาหยี

ครู คศ.3


คณิตศาสตร์ กลุ่ม 2

นางสมจิตร์  หอมลำดวน

ครู คศ.3


นางสาวสุทธินี  ทองหล่อ

ครู คศ. 3


นายวสุ ศุภอักษร

ครู คศ.2


นางสาวสุชาดา สุมณฑา

ครู คศ.2


นายธัญ  ศรีสวัสดิ์

ครู คศ.1


ครูผู้ช่วย

นางสาวจิรนันท์ จันทร์ไตร

ครูผู้ช่วย