สุขศึกษาและพลศึกษา

สุขศึกษาและพลศึกษา

นายพันพฤฒ  โสมชู

ครู คศ.2


นายชิตพล ดีช่วย

ครู คศ.1


นายปิยะพงษ์  เพชร์พงษ์

ครู คศ.1


คณะกรรมการ

ข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ปีงบประมาณ 2566


ครูผู้ช่วย

นายชวนพงศ์ ผงผาย

ครูผู้ช่วย


นายนิสันต์ จอมศรี

ครูผู้ช่วย