ภาษาต่างประเทศ

ภาษาต่างประเทศ

นางพรพนา  เทียนทอง

ครู คศ.3

ภาษาอังกฤษ

นางสุมล  โพธิ์พึ่ง

ครู คศ. 3

ภาษาอังกฤษ

นางสาวปรัชญาภรณ์  สุขพิทักษ์

ครู คศ.1

ภาษาจีน

นางสาวพัชญา   ฉันทพิริยกุล

ครู คศ.1

ภาษาอังกฤษ

นางสาวสุพรรษา  ศิริขันธ์

ครู คศ. 1

ภาษาอังกฤษ

นางสาวเสาวลักษณ์  เสียงตรง

ครู คศ.1

ภาษาอังกฤษ


ครูผู้ช่วย

นายพิชญ์พิศลย์ แก้วบุญกว้าง

ครูผู้ช่วย

ภาษาอังกฤษ

นางสาวจิรนันท์ วัชรเฉลิม

ครูผู้ช่วย

ภาษาอังกฤษ

นางสาวนัยนา แพงวงค์

ครูผู้ช่วย

ภาษาจีน