แนะแนว/บรรณารักษ์ ปีงบประมาณ 2567

แนะแนว/บรรณารักษ์

นางปาณิสรา ศรีทอง

ครู คศ.2

แนะแนว

นางสาวพจนีย์ เครื่องสาย

ครู คศ.2

บรรณารักษ์

คณะกรรมการ

ข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีงบประมาณ 2567


นายสมโภช อินทปัญญา

ผู้อำนวยการโรงเรียนองครักษ์

นางสรัญญา เกิดแก้ว

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์

นายนิพนธ์  แสงสว่าง

ข้าราชการบำนาญ

ครูผู้ช่วย

นางสาวธนัชพร กองอวน

ครูผู้ช่วย

แนะแนว