ศิลปะ ปีงบประมาณ 2567

ศิลปะ

นายชัยรัตน์  ระรวยทรง

ครู คศ.3

นาฏศิลป์

นางสาววิมลรัตน์  คำวัจนัง

ครู คศ.3

ดนตรีไทย

นายอนิรุต  อิศรางกูร  ณ  อยุธยา

ครู คศ.3

ดนตรีสากล

นายตรีเพชร  บำรุงจิตร

ครู คศ.2

ทัศนศิลป์

นางสาวบุษยรัตน คงกัน

ครู คศ.2

ทัศนศิลป์

คณะกรรมการ

ข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ปีงบประมาณ 2567


นายสมโภช อินทปัญญา

ผู้อำนวยการโรงเรียนองครักษ์

นายธีระศักดิ์ วิหคทอง

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร

นางนงนุช พรมณี

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา

ครูผู้ช่วย

นางสาวกฏชกร เยื้อนใยดี

ครูผู้ช่วย