วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2567

วิทยาศาสตร์ กลุ่ม 1

นางสาวน้ำอ้อย ใจแสน

ครู คศ.4

ชีววิทยา

นางสาวอรรถกานท์​ ทองแดงเจือ

ครู คศ.2

เคมี

คณะกรรมการ

ข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)

วิทยาศาสตร์ กลุ่ม 1 ปีงบประมาณ 2567


นายสมโภช อินทปัญญา

ผู้อำนวยการโรงเรียนองครักษ์

นายวิวัฒน์  อุทัชกุล

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร”

นายวันชัย นราวงษ์

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร”

วิทยาศาสตร์ กลุ่ม 2

นางสาวสุนิสา ธงแถว

ครู คศ.1

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

นางสาวนิจธีรา คงห้วยรอบ

ครู คศ.1

ชีววิทยา

นางสาวถนอมขวัญ วิบูลย์ธนสาร

ครู คศ.1

เคมี

คณะกรรมการ

ข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)

วิทยาศาสตร์ กลุ่ม 2 ปีงบประมาณ 2567


นายสมโภช อินทปัญญา

ผู้อำนวยการโรงเรียนองครักษ์

นางสาวบุศราภรณ์  จิตรวัฒนะ

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร”

นางสุภาณี  ขันตี

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์

เทคโนโลยี

นางรัชนี ทัพหิรัญ

ครู คศ.3

คอมพิวเตอร์

นางสาวตุลารัตน์ แสนตอ

ครู คศ.3

คอมพิวเตอร์

นางสาวสุธาทิพย์ พันธ์วัฒนะ

ครู คศ.2

คอมพิวเตอร์

คณะกรรมการ

ข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)

เทคโนโลยี กลุ่ม 1 ปีงบประมาณ 2567


นายสมโภช อินทปัญญา

ผู้อำนวยการโรงเรียนองครักษ์

นางสาวพิรานันท์ ประดู่

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร”

นางอรรคพร  ทับทิมทอง

ข้าราชการบำนาญ

ครูผู้ช่วย

นางสาวสุวัตชา จีนสันเทียะ

ครูผู้ช่วย

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

นางสาววิภาวรรณ กังใจ

ครูผู้ช่วย

เคมี

นายทศพล พูลทรัพย์

ครูผู้ช่วย

ฟิสิกส์

นางสาวณัฐณิชา เพ็งอ้น

ครูผู้ช่วย

ฟิสิกส์

นายณัฐพล อินทนะ

ครูผู้ช่วย

คอมพิวเตอร์

นางสาวผกายวรรณ บุบผาวงษ์

ครูผู้ช่วย

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

นางสาวรักษ์สุดา จันทร์โท

ครูผู้ช่วย

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

นายภัทรพล เมืองโคตร

ครูผู้ช่วย

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

นางสาวปัทมพร สุขพงษ์ไทย

ครูผู้ช่วย

ฟิสิกส์

พนักงานราชการ

นางสาวฐิตินันท์ มิตรทวีสุข

พนักงานราชการ

คอมพิวเตอร์

นางสาวกรสุดา สีลาโล้

พนักงานราชการ

คอมพิวเตอร์