สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2567

สังคมศึกษา กลุ่ม 1

นางสาวประภาพรรณ  รุ่งเรือง

ครู คศ.3


นางนุตนรินทร์  ศิริอารุณปัญญา

ครู คศ.3


นางทวีพร อิศรางกูร ณ อยุธยา

ครู คศ.3


นางสาวญาโนทัย  คงคาทิพย์

ครู คศ.2


นายชัยวัฒน์ ขวัญอยู่

ครู คศ.1


คณะกรรมการ

ข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่ม 1 ปีงบประมาณ 2567


นายสมโภช อินทปัญญา

ผู้อำนวยการโรงเรียนองครักษ์

นางฐนิตา  นกอยู่

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง

นางประเทืองพร สมจิตต์

ข้าราชการบำนาญ

สังคมศึกษา กลุ่ม 2

นางณัฐชยา  กิจสุภัคภิรมย์

ครู คศ.2


นางสาวศิริวรรณ์  ดวงจะโปะ

ครู คศ.2


นายชัยวัฒน์ วงกวน

ครู คศ.2


นางสาวศุภรัสมิ์  วิชัยรัตน์

ครู คศ.1


นายวุฒิชัย โยธานันท์

ครู คศ. 1


คณะกรรมการ

ข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่ม 2 ปีงบประมาณ 2567


นายสมโภช อินทปัญญา

ผู้อำนวยการโรงเรียนองครักษ์

นางรินรดา  รอดวงษ์

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง

นางญาณวรรณ บุตรทา

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม

ครูผู้ช่วย

นายราชันย์ บุตรดี

ครูผู้ช่วย


นายเทพพิทักษ์ เทพรักษา

ครูผู้ช่วย