คณิตศาสตร์ ปีงบประมาณ 2567

คณิตศาสตร์ กลุ่ม 1

นางวราภา นุรัตน์

ครู คศ.3


นางญาติมา  เผือกวัฒนะ

ครู คศ.3


นางสาวสุรางคนา  ยาหยี

ครู คศ.3


นางสาวฤทัยทิพย์  พัดทอง

ครู คศ.3


นางสาววิลาวัลย์ ทิมย้ายงาม

ครู คศ.2


คณะกรรมการ

ข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)

คณิตศาสตร์ กลุ่ม 1 ปีงบประมาณ 2567


นายสมโภช อินทปัญญา

ผู้อำนวยการโรงเรียนองครักษ์

นางยุพา ลำเจียก

ข้าราชการบำนาญ

นางวันดี ประจวบมูล

ข้าราชการบำนาญ

คณิตศาสตร์ กลุ่ม 2

นางสมจิตร์  จันทรังษี

ครู คศ.3


นางสาวสุทธินี  ทองหล่อ

ครู คศ. 3


นายวสุ ศุภอักษร

ครู คศ.2


นายธัญ  ศรีสวัสดิ์

ครู คศ.2


นางสาวสุชาดา สุมณฑา

ครู คศ.2


นางสาวจิรนันท์ จันทร์ไตร

ครู คศ.1


คณะกรรมการ

ข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)

คณิตศาสตร์ กลุ่ม 2 ปีงบประมาณ 2567


นายสมโภช อินทปัญญา

ผู้อำนวยการโรงเรียนองครักษ์

นางโสภา  จำปาโอ้ก

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร

นางวราวรรณ สุขขี

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร