ฝ่ายบริหาร ปีงบประมาณ 2567

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสมโภช อินทปัญญา

ผู้อำนวยการโรงเรียน


รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายทวีป จิระโร

รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

กลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวพิมพ์เพชร เพชรประยูร

รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

กลุ่มบริหารงานแผนและงบประมาณ

นางสาวจิตราพร เนียมจ้อย

รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายเรวัตร งะบุรงค์

รองผู้อำนวยการชำนาญการ

กลุ่มบริหารวิชาการ

คณะกรรมการ

ข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2567


นายสมโภช อินทปัญญา

ผู้อำนวยการโรงเรียนองครักษ์

นายประชุม บำรุงจิตร์

ข้าราชการบำนาญ

นายองอาจ พุ่มมี

ข้าราชการบำนาญ