การงานอาชีพ ปีงบประมาณ 2567

การงานอาชีพ

นางสุกานดา  โชคถนอมจิตต์

ครู คศ.3


นางสาวมนัสชนก  คำรังษี

ครู คศ. 2


นางสาววรณัน  ยะนินทร

ครู คศ.2


นายวุฒิพงศ์ เอ็นดู

ครู คศ.1


นางสาวณัฐวดี  ด้วงฉีด

ครู คศ.1


นายจิรัตน์  ตัณฑ์เจริญรัตน์

ครู คศ.1


นายนิธิ  อิ่มเอิบ

ครู คศ.1


คณะกรรมการ

ข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ปีงบประมาณ 2567


นายสมโภช อินทปัญญา

ผู้อำนวยการโรงเรียนองครักษ์

นางเรืองศิลป์ ภาพพิมพ์ใจ

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม

นางรัชนี โล่ชัยยะกูล

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนวมราชานุสรณ์