สุขศึกษาและพลศึกษา ปีงบประมาณ 2567

สุขศึกษาและพลศึกษา

นายพันพฤฒ  โสมชู

ครู คศ.2


นายอนุชา ศรีลาลัย

ครู คศ.2


นายชิตพล ดีช่วย

ครู คศ.1


คณะกรรมการ

ข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ปีงบประมาณ 2567


นายสมโภช อินทปัญญา

ผู้อำนวยการโรงเรียนองครักษ์

นายนิพนธ์  แสงสว่าง

ข้าราชการบำนาญ

นายสุวิภาส นุรัตน์

ข้าราชการบำนาญ

ครูผู้ช่วย

นายชวนพงศ์ ผงผาย

ครูผู้ช่วย


นายนิสันต์ จอมศรี

ครูผู้ช่วย


นางสาวนิรินธนา จิตติธรรมวัฒน์

ครูผู้ช่วย