ภาษาต่างประเทศ 2567

ภาษาต่างประเทศ

นางสาวปรัชญาภรณ์  สุขพิทักษ์

ครู คศ.1

ภาษาจีน

นางสาวพัชญา   ฉันทพิริยกุล

ครู คศ.1

ภาษาอังกฤษ

นางสุมล  โพธิ์พึ่ง

ครู คศ. 3

ภาษาอังกฤษ

นางสาวเสาวลักษณ์  เสียงตรง

ครู คศ.1

ภาษาอังกฤษ

นางสาวสุพรรษา  ศิริขันธ์

ครู คศ.1

ภาษาอังกฤษ

นางสาวปภัสรา ชมภูนุช

ครู คศ.2

ภาษาอังกฤษ

นางสาวนารีรัตน์ ชูสุข

ครู คศ.1

ภาษาอังกฤษ


คณะกรรมการ

ข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2567


นายสมโภช อินทปัญญา

ผู้อำนวยการโรงเรียนองครักษ์

นางพูลทรัพย์  ผันอากาศ

ข้าราชการบำนาญ

นางยุพิน  ศรีสวัสดิ์

ข้าราชการบำนาญ

ครูผู้ช่วย

นายพิชญ์พิศลย์ แก้วบุญกว้าง

ครูผู้ช่วย

ภาษาอังกฤษ

นางสาวจิรนันท์ วัชรเฉลิม

ครูผู้ช่วย

ภาษาอังกฤษ

นางสาวนัยนา แพงวงค์

ครูผู้ช่วย

ภาษาจีน

นางสาวจุฑาลักษณ์ เงินกรุง

ครูผู้ช่วย

ภาษาอังกฤษ