ภาษาไทย ปีงบประมาณ2567

ภาษาไทย

นางสาวจารุวี  นวนสำเนียง

ครู คศ.2


นางวินิตา สร้อยเพชรประภา

ครู คศ.3


นางสาวศุกัญญา  อินศิริ

ครู คศ.1


นายสุธี  พลชลี

ครู คศ.1


นางสาวอาภาภัทร  จิระโร

ครู คศ.1


นางสาวอภิชญา  สลับตาล

ครู คศ.1


คณะกรรมการ

ข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีงบประมาณ 2567


นายสมโภช อินทปัญญา

ผู้อำนวยการโรงเรียนองครักษ์

นางคลอพร  ราซิดี

ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนนวมราชานุสรณ์

นางวาสนา  รอดประเสริฐ

ข้าราชการบำนาญ

ครูผู้ช่วย

นางสาวรสสุคนธิ์ เจียรสถิตย์

ครูผู้ช่วย


นางสาวอภิชญา ยอดมณี

ครูผู้ช่วย