ปีงบประมาณ 2567

ฝ่ายบริหาร

กลุ่มสาระการเรียนรู้


ตารางกิจกรรม

พฤศจิกายน 2566

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินPAประจำปี งบประมาณ2567

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ

พฤศจิกายน 2566

สร้างระบบการลงทะเบียนกรรมการ PA

ลงทะเบียนคณะกรรมการ PA โรงเรียนองครักษ์

ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ส่งบันทึกข้อตกลง PA และเสนอชื่อกลุ่ม PLC

พฤศจิกายน 2566 – มีนาคม 2567

ครูดำเนินการตาม PA และดำเนินการ PLC

ภายใน ธันวาคม 2566

ส่งหนังสือเชิญ พร้อมประกาศกรรมการ PA และประกาศกลุ่ม PLC ให้กรรมการ ประเมิน PA

ครู UP PA ขึ้นกระดาน/กระดานพร้อมเบื้องต้นนําเสนอให้กรรมการ PA ดู

ธันวาคม 2566

กรรมการ PA ลงทะเบียน

ธันวาคม 2566

ประชุมกรรมการประเมิน PA ทางออนไลน์

กุมภาพันธ์ 2567

การประเมิน PA ครั้งที่ 1/2567 (OnClassroom)

พฤษภาคม 2567 – กันยายน 2567

ครูดำเนินการตาม PA และดำเนินการ PLC

กันยายน 2567

ครูสรุปการดำเนินการ PA และ PLC

ประเมินPAครั้งที่ 2/2567 (นำเสนอประเด็นท้าทาย)

ตุลาคม 2567

คัดเลือกประเด็นที่น่าสนใจ และผ่านเกณฑ์ การประเมินในระดับ ดีเยี่ยมนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่าน เวทีแห่ง PLC